W dzisiejszym stale zmieniającym się krajobrazie technologicznym termin "technologia" stał się czymś w rodzaju modnego słowa, chętnie używanego przez firmy o różnych kształtach i rozmiarach. Istnieje ogromny krajobraz zarówno firm technologicznych, jak i inwestorów technologicznych.

Ale za tym słowem kryje się wiele różnych rodzajów modeli biznesowych, z których każdy ma unikalny zestaw możliwości i wyzwań. Dokonanie właściwej wyceny jest równie ważne zarówno dla założycieli i właścicieli firm, którzy szukają wyjścia z inwestycji lub podwyższenia kapitału, jak i dla inwestorów, którzy chcą nabyć silne firmy po odpowiedniej cenie.

W samym sercu tej podróży leży fundamentalny krok: wybór właściwej "wielokrotności" i jej właściwe zastosowanie. Wybór ten, choć może wydawać się prosty, ma kluczowe znaczenie dla określenia dokładności procesu wyceny.

Jednak ustalenie, jak cenna jest firma technologiczna, to nie tylko matematyka. Chodzi o spojrzenie na cały obraz. Oznacza to, że należy naprawdę zagłębić się w to, co robi firma, w jaki sposób zarabia pieniądze, gdzie znajduje się na rynku i jak może się rozwijać. Na przykład porównywanie firm zajmujących się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw do sklepów internetowych może być bardzo mylące, chociaż obie mogą być oznaczone jako "firmy technologiczne".

W tym wpisie na blogu przyjrzymy się trzem najpopularniejszym segmentom branży technologicznej: oprogramowaniu, usługom IT i sprzętowi komputerowemu oraz przeanalizujemy, jakie są najczęściej stosowane mnożniki wyceny, a także jakie są mediany wartości mnożników w tych sektorach.

Kroki w wycenie wielokrotności

Aby dokładnie uchwycić wartość firmy technologicznej, wyróżniają się dwa kluczowe kroki. Pierwszym z nich jest aby wybrać najbardziej odpowiednie narzędzie lub wielokrotność wyceny. Dostępnych jest wiele mnożników wyceny (mnożnik przychodów, mnożnik EBITDA, mnożniki przepływów pieniężnych, cena do zysków itp.), z których każdy ma swoje zalety i wady, dostosowane do różnych rodzajów działalności i etapów wzrostu. Dokonanie świadomego wyboru metod wyceny zapewnia, że wycena opiera się na solidnych podstawach.

Kolejnym ważnym krokiem jest dokonanie uczciwych porównań. Po uzyskaniu danych liczbowych za pomocą wybranego narzędzia, nadszedł czas porównanie firmy z innymi firmami działającymi w tej samej branży. Poszukujemy firm technologicznych o podobnych modelach biznesowych, stojących przed tymi samymi wyzwaniami i znajdujących się na podobnych etapach rozwoju. Pomaga to upewnić się, że wycena odzwierciedla sytuację w branży.

Jeśli chodzi o wyceny spółek technologicznych, zrozumienie podstawowej działalności firmy jest tak samo ważne, jak dane finansowe. Zarówno strona biznesowa, jak i liczby współpracują ze sobą, aby uzyskać dokładną wycenę. Chociaż istnieje wiele innych metod wyceny, takich jak zdyskontowane przepływy pieniężne (DCF, wycena aktywów), tutaj przyjrzymy się metodzie wielokrotnej wyceny.

W tym artykule przyjrzymy się najpopularniejszym segmentom technologii, odpowiadając na następujące pytania:

  • Jakie są Najpopularniejsze mnożniki wyceny używany
  • Jak wyceniane są porównywalne spółki na rynkach publicznych i w transakcjach fuzji i przejęć

Segmenty firm technologicznych:

  1. Firmy produkujące oprogramowanie (SaaS, on-premise, komponenty)
  2. Usługi IT i doradztwo
  3. Sprzęt

Oprogramowanie

Mnożniki wyceny stosowane w branży oprogramowania

Na szczycie listy powszechnie stosowanych mnożników dla firm programistycznych znajduje się wskaźnik wartości przedsiębiorstwa do przychodów (EV/Revenue). Ponieważ wiele firm programistycznych przedkłada wzrost nad natychmiastową rentowność, zwłaszcza te na wczesnych etapach rozwoju, przychody stają się głównym wskaźnikiem ich wydajności i potencjału. Mnożniki przychodów pozwalają zrozumieć, w jaki sposób rynek wycenia każdego dolara sprzedaży firmy.

Tuż za nim plasuje się wskaźnik wartości przedsiębiorstwa do EBITDA (EV/EBITDA). EBITDA oferuje bardziej przejrzysty obraz rentowności operacyjnej firmy, usuwając wpływ decyzji finansowych, środowisk podatkowych i wydatków niepieniężnych. Wskaźnik ten jest szczególnie pomocny w porównywaniu wartości dojrzałych firm programistycznych, które osiągnęły rentowność, co czyni go drugim najpopularniejszym mnożnikiem do wyceny w sektorze oprogramowania.

W przypadku podmiotów notowanych na giełdzie powszechnie stosowane są również mnożniki, takie jak cena do zysku (P/E) lub cena do przepływów pieniężnych (P/CF), które pozwalają na łatwiejsze obliczenia w oparciu o kapitalizację rynkową spółki, dochód netto i przepływy pieniężne. Ponieważ firmy programistyczne rzadko mają znaczny poziom zadłużenia, mnożniki te mogą być czasami stosowane również w przypadku firm prywatnych.

Typowe wyceny oprogramowania

Firmy zajmujące się oprogramowaniem produktowym specjalizują się w tworzeniu i utrzymywaniu własnego oprogramowania. Dużo inwestują w badania i rozwój, aby stworzyć własną własność intelektualną, generując przychody poprzez sprzedaż produktów, licencjonowanie i subskrypcje.

W ostatnich latach mnożniki wyceny dla publicznych firm programistycznych były zmienne, często znacznie rosnąc, a następnie gwałtownie spadając. Jednak te porównania spółek publicznych nie są reprezentatywne dla wielu prywatnych firm programistycznych. Nasze badanie przeprowadzone w latach 2015-2023 wykazało, że mediana firm programistycznych została nabyta przy 16,8-krotności EBITDA i 3,3-krotności przychodów. Co ciekawe, wyceny te osiągnęły szczyt w 2021 r., osiągając 6,0x przychodów, po czym powróciły do długoterminowej średniej.

Na wyceny miały również wpływ takie czynniki jak wielkość firmy i rejestracja geograficzna. Przykładowo, spółki z branży oprogramowania zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych otrzymywały wyższe wyceny, z medianą na poziomie 4,3x przychodów lub 21,8x EBITDA, podczas gdy spółki z krajów nieanglojęzycznych były często niżej wyceniane w momencie przejęcia.

Wielkość spółki jest jednym z najważniejszych czynników determinujących mnożniki wyceny. Większe spółki generalnie wymagają wyższych mnożników. Istnieją dwa główne powody takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, większe spółki są mniej ryzykowne, często z profesjonalnym zarządem, strukturami organizacyjnymi i solidną pozycją rynkową. Po drugie, większe firmy przyciągają szerszą bazę inwestorów z tańszym kapitałem, gotowych zapłacić wyższą cenę.

Pełny raport

Mnożniki wyceny oprogramowania: 2015-2023

Usługi IT i doradztwo

Mnożniki wyceny stosowane w branży usług informatycznych i konsultingowych

Firmy świadczące usługi IT oferują szeroki zakres rozwiązań technologicznych, od doradztwa i integracji systemów po usługi zarządzane i wsparcie. Przy ograniczonych inwestycjach w badania i rozwój oraz niższych kosztach stałych, firmy te mają raczej prosty model biznesowy polegający na świadczeniu usług klientom w modelu stałych kosztów lub czasu i materiałów.

Jednolitość usług IT na całym świecie i podobieństwo świadczonych usług ułatwia porównywanie firm świadczących usługi IT.

W tym przypadku mnożnik EV/EBITDA lub inne mnożniki oparte na zyskach są w przeważającej mierze wykorzystywane do wyceny. Dzięki prostszemu modelowi biznesowemu z ograniczonymi inwestycjami początkowymi, firmy konsultingowe IT są generalnie dodatnie pod względem przepływów pieniężnych od samego początku, więc stosowanie mnożników przychodów jako wskaźnika zastępczego nie jest konieczne.

EBITDA zapewnia kompleksowy obraz podstawowej rentowności operacyjnej spółki, pomijając czynniki takie jak odsetki, podatki i wydatki niepieniężne. Pozwala również porównać wyniki operacyjne spółek, pomijając różnice w stawkach podatkowych lub poziomach zadłużenia.

Typowe wyceny usług IT

W naszej analizie wycen z ostatnich 8,5 roku, mediana mnożnika EV/EBITDA dla spółek z sektora usług IT utrzymywała się na wyjątkowo stabilnym poziomie, oscylując wokół 11,0x. Warto zauważyć, że niektóre wysoko wyceniane firmy z trzeciego kwartyla były wyceniane powyżej 18,1x EBITDA, co często przypisywano takim czynnikom, jak szybki wzrost, silne zespoły zarządzające, powtarzalne przychody lub doświadczenie w niszowych technologiach.

Podobnie jak w przypadku firm produkujących oprogramowanie, mnożniki wyceny firm świadczących usługi IT również zależą od wielkości firmy. Wiele mniejszych firm charakteryzuje się większą koncentracją klientów, większą zależnością od kluczowych pracowników i generalnie jest bardziej ryzykownych, a zatem wymaga niższego mnożnika. Nasz przegląd pokazuje, że mediana mnożnika EBITDA stale rośnie wraz ze wzrostem wielkości firmy.

Pełny raport

Mnożniki wyceny usług IT: 2015-2023

Sprzęt

Mnożniki wyceny stosowane w branży sprzętu komputerowego

Firmy zajmujące się sprzętem komputerowym, kolejny popularny typ w branży technologicznej, mają unikalne względy wyceny, które różnią się od firm zajmujących się oprogramowaniem i usługami. W przeciwieństwie do oprogramowania i usług, firmy sprzętowe rzadko są wyceniane przy użyciu mnożników przychodów ze względu na ich różne marże zysku i struktury kosztów.

Przy wycenie firmy zajmującej się sprzętem komputerowym wyróżniają się dwa kluczowe czynniki:

  1. Zmienność przychodów: Firmy produkujące sprzęt komputerowy często doświadczają wahań przychodów wynikających z cykli produktowych i globalnych warunków ekonomicznych. Wprowadzanie na rynek nowych produktów może początkowo zwiększyć marże zysku, zanim pojawi się konkurencja i marże ulegną erozji. Jest to szczególnie widoczne w branżach takich jak półprzewodniki.
  2. Wpływ na CAPEX: Zrozumienie potrzeb spółki w zakresie wydatków kapitałowych (CAPEX) ma kluczowe znaczenie dla wyceny. Jeśli firma intensywnie inwestuje w aktywa lub kapitalizuje wydatki na badania i rozwój, poleganie wyłącznie na EBITDA jako wskaźniku przepływów pieniężnych może być niewystarczające. Jednocześnie firmy zbliżające się do końca swoich cykli CAPEX mogą mieć wyższe wyceny, ponieważ inwestorzy przewidują przyszłe zyski z tych inwestycji.

Zasadniczo wycena firm zajmujących się sprzętem komputerowym obejmuje sprostanie wyzwaniom związanym z modelem biznesowym, takim jak jednorazowe przychody, cykle produktów, warunki ekonomiczne i wymagania dotyczące nakładów inwestycyjnych.

Typowe wyceny sprzętu komputerowego

W naszej analizie typowych wycen sprzętu komputerowego przyjrzeliśmy się próbce transakcji fuzji i przejęć z ujawnionymi mnożnikami wyceny od 2015 do 2023 roku. Transakcje obejmują producentów i dystrybutorów sprzętu, zazwyczaj przejmowanych przez takie firmy jak HP, Broadcom czy Fujitsu.

Wielokrotności wyceny sprzętu

W analizowanym okresie mediana mnożników w transakcjach fuzji i przejęć wyniosła 1,5x przychodów i 11,7x EBITDA, jednak ze znacznym zróżnicowaniem w przypadku spółek osiągających najlepsze wyniki. Firmy z branży sprzętu komputerowego z górnego kwartyla dystrybucji mogły osiągnąć mnożniki premium prawie dwukrotnie wyższe od mediany.

O Aventis Advisors

Aventis Advisors jest doradcy ds. fuzji i przejęć koncentrując się na spółkach technologicznych i wzrostowych. Świat byłby lepszy, gdyby mniej transakcji fuzji i przejęć (ale lepszej jakości) było przeprowadzanych we właściwym momencie dla firmy i jej właścicieli. Naszym celem jest zapewnienie uczciwego, opartego na wnikliwej analizie doradztwa, jasno określającego wszystkie opcje dla naszych klientów - w tym opcję utrzymania status quo.

Zapraszamy do kontaktu z nami aby dowiedzieć się więcej o możliwościach fuzji i przejęć w sektorze technologicznym.