Jako właściciel firmy, zrozumienie wartości swojej firmy jest kluczowe z wielu powodów. Począwszy od pozyskania kapitału, planowania strategii wyjścia z inwestycji lub przystąpienia do fuzji i przejęć, znajomość wartości firmy może pomóc w podjęciu świadomych decyzji i zmaksymalizowaniu zysków.

Dla kupujących spółki prywatne stanowią kolejny zestaw wyzwań. Wycena prywatnej spółki może być złożonym procesem ze względu na brak publicznie dostępnych informacji finansowych, różnice w praktykach księgowych i unikalne cechy każdej firmy.

Spółka publiczna vs spółka prywatna

Niniejszy przewodnik ma na celu przedstawienie przeglądu kluczowych wyzwań związanych z wyceną spółek prywatnych, metod radzenia sobie z nimi, czynników wpływających na wartość spółki oraz powszechnie stosowanych metod wyceny.

Wyzwania związane z wyceną spółek prywatnych

Wycena spółek prywatnych wiąże się z kilkoma unikalnymi wyzwaniami w porównaniu do ich odpowiedników znajdujących się w obrocie publicznym. Właściciele firm i potencjalni inwestorzy muszą poruszać się po tych zawiłościach, aby dokładnie oszacować wartość firmy. Oto kilka kluczowych wyzwań związanych z wyceną prywatnych firm:

Brak publicznie dostępnych informacji finansowych

W przeciwieństwie do spółek publicznych, firmy prywatne nie są zobowiązane do publicznego ujawniania swoich sprawozdań finansowych i innych istotnych danych finansowych. Ten brak przejrzystości może utrudniać właścicielom firm i potencjalnym inwestorom uzyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia dokładnej wyceny. W rezultacie muszą oni polegać na wewnętrznej dokumentacji finansowej spółki, która może nie być łatwo dostępna lub tak rygorystycznie prowadzona, jak w przypadku spółek publicznych.

Zmienność praktyk księgowych

Spółki prywatne mogą stosować inne standardy i praktyki rachunkowości niż spółki publiczne, co prowadzi do niespójności w sprawozdawczości finansowej. Na przykład, spółka prywatna może stosować rachunkowość kasową, podczas gdy spółka publiczna stosuje rachunkowość memoriałową. Różnice te mogą utrudniać porównywanie danych finansowych między spółkami lub branżami, co jest niezbędne do celów wyceny.

Brak płynności i zbywalności

Akcje spółek prywatnych nie są tak łatwo kupowane i sprzedawane jak akcje spółek publicznych. Brak płynnego rynku dla akcji spółek prywatnych utrudnia określenie ich godziwej wartości rynkowej. Ponadto akcje spółek prywatnych często podlegają ograniczeniom w zakresie zbywalności, co może dodatkowo zmniejszyć ich zbywalność, a w konsekwencji ich wartość.

Rozmiar i skala

Firmy prywatne mają często mniejszą skalę działania w porównaniu do firm publicznych, co może ograniczać ich dostęp do zasobów i możliwości rozwoju. Mniejsze firmy mogą być również narażone na większe ryzyko ze względu na ich zależność od ograniczonej liczby klientów lub dostawców. Czynniki te mogą utrudniać dokładną ocenę potencjału wzrostu i profilu ryzyka spółek prywatnych, które są krytycznymi elementami procesu wyceny.

Podejmowanie wyzwań związanych z wyceną spółek prywatnych

Brak publicznie dostępnych informacji finansowych

Brak poddanych audytowi sprawozdań finansowych przedłożonych organowi regulacyjnemu, należyta staranność jest najważniejsza w wycenie spółek prywatnych. Obejmuje to żądanie dostępu do kompleksowej wewnętrznej dokumentacji finansowej, audytów, zeznań podatkowych i danych operacyjnych. Bez dostępu, współpracy i komentarzy ze strony spółki, praktycznie niemożliwe jest uzyskanie wyceny, która satysfakcjonowałaby obie strony transakcji.

Zmienność praktyk księgowych

Sprostanie wyzwaniu zmienności praktyk księgowych wymaga dogłębnego zrozumienia tych różnic i dogłębnego zapoznania się z metodami księgowymi firmy. Normalizacja sprawozdań finansowych Zazwyczaj wymaga to pracy ze strony dostawcy finansowego due diligence, jednak zrozumienie głównych zmian na wczesnym etapie może być niezwykle ważne, aby uniknąć niespodzianek po zakończeniu przeglądu. Również w tym przypadku konieczna jest współpraca firmy docelowej i kupującego, aby uzyskać pełne zrozumienie przedsiębiorstwa.

Poniżej znajduje się przykład potencjalnych korekt EBITDA w przypadku metody wielokrotnej wyceny.

Kalkulacja skorygowanej EBITDA

Brak płynności i zbywalności

Brak płynności i zbywalności jest trudny do wyeliminowania w transakcjach prywatnych, dlatego też większość prywatnych transakcji biznesowych obejmuje 100% udziałów, dzięki czemu nowy nabywca uzyskuje pełną kontrolę. Alternatywnie, jeśli sprzedawany jest tylko pakiet mniejszościowy, wyrafinowane prawa są zwykle przypisywane kupującemu i sprzedającemu w celu uzyskania 100% kontroli w przypadku konfliktów (tag along, drag along, opcje put/call, prawo pierwokupu itp.)

Aswath Damodaran, profesor finansów na NYU, szacuje dyskonto z tytułu braku płynności w wysokości 20-30% dla spółek prywatnych. Dlatego też mnożniki wyceny z analizy spółek notowanych na giełdzie są zazwyczaj trudne do osiągnięcia w przypadku spółek prywatnych. Transakcje fuzji i przejęć.

Rozmiar i skala

Sprostanie wyzwaniom związanym z wielkością i skalą wyceny spółek prywatnych zazwyczaj obejmuje dostosowanie stopy dyskontowej w celu uwzględnienia profilu ryzyka mniejszych przedsiębiorstw. Do zdyskontowanych przepływów pieniężnych można zastosować wyższą stopę dyskontową (lub niższą wielokrotność), aby odzwierciedlić zwiększone ryzyko związane z ograniczonymi zasobami i koncentracją klientów/dostawców.

W analizie zrobiliśmy w branży SaaSZnaleźliśmy mnożnik wyceny dla mniejszej spółki może być do 2 razy niższa.

Wspólne metody wyceny dla spółek prywatnych

Po zakończeniu wszystkich niezbędnych przygotowań, właściwym zrozumieniu operacji biznesowych i uporządkowaniu sprawozdań finansowych, kolejnym krokiem jest wybór samej metody wyceny. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy główne techniki wyceny.

Metody wyceny

Metoda porównawcza

 1. Analiza spółek porównywalnych: Metoda ta polega na porównaniu przedmiotowej spółki z publicznie notowanymi spółkami z tej samej branży. Chociaż metoda ta może być trudna ze względu na brak porównywalnych danych spółek publicznych, może ona dostarczyć przydatnych informacji na temat trendów w branży i mnożników wyceny.
 2. Metoda transakcji porównywalnych: W tym podejściu wykorzystuje się dane z transakcji dotyczących podobnych przedsiębiorstw w tej samej branży. Analizując mnożniki płacone w tych transakcjach, możesz oszacować wartość swojej firmy.

Podejście oparte na dochodach

 1. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF): Metoda DCF przewiduje przyszłe przepływy pieniężne spółki i dyskontuje je do wartości bieżącej przy użyciu stopy dyskontowej. To podejście dobrze nadaje się dla firm o przewidywalnych przepływach pieniężnych i stopach wzrostu.

Podejście oparte na aktywach

 1. Metoda skorygowanych aktywów netto: Metoda ta polega na obliczeniu różnicy pomiędzy godziwą wartością rynkową aktywów firmy i jej zobowiązań. Podejście to jest najbardziej odpowiednie dla firm o znaczących aktywach materialnych, takich jak przedsiębiorstwa produkcyjne lub nieruchomości.
 2. Wartość likwidacyjna: Metoda ta szacuje wartość aktywów spółki, gdyby miały one zostać sprzedane w scenariuszu likwidacji. Podejście to jest często stosowane, gdy firma boryka się z trudnościami finansowymi lub stoi w obliczu bankructwa.

Wybór właściwej metody dla Twojej firmy

Wybór odpowiedniej metody wyceny zależy od charakteru działalności, dostępności danych oraz celu wyceny. Często pomocne jest zastosowanie kilku metod w celu sprawdzenia i potwierdzenia wyników.

Na przykład, wycena rynkowa Podejścia są szczególnie przydatne w przypadku branż charakteryzujących się wysokim poziomem konkurencji, przejrzystości i podobieństwa między przedsiębiorstwami. Sektory te obejmują handel detaliczny, dobra konsumpcyjne i usługi biznesowe.

Wycena oparta na dochodach Podejścia te są bardzo korzystne dla branż o przewidywalnych przepływach pieniężnych i stabilnym wzroście, takich jak usługi użyteczności publicznej, nieruchomości i infrastruktura. Jednak ze względu na elastyczność metody, można ją wykorzystać do wyceny dowolnej firmy lub projektu.

Wycena oparta na aktywach Podejścia te są szczególnie przydatne w branżach kapitałochłonnych, takich jak produkcja, górnictwo i transport, gdzie aktywa materialne odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu wartości.

W większości przypadków inwestorzy używają mnożników wyceny ze względu na ich prostotę, łatwość kalkulacji oraz porównywalność pomiędzy spółkami i branżami. Mnożniki, takie jak EV/EBITDA lub EV/Sales, zapewniają szybki i skuteczny sposób oceny względnej wartości spółki.

Kluczowe czynniki wpływające na wycenę spółki prywatnej

 1. Na stronie kondycja finansowa przedsiębiorstwa jest kluczowym wyznacznikiem jej wartości. Silne przychody, rentowność i przepływy pieniężne wskazują na dobrze funkcjonującą firmę o wyższej wycenie.
 2. Na wartość Twojej firmy wpływa także m.in. przemysł w którym działa. Czynniki takie jak wielkość rynku, tempo wzrostu i krajobraz konkurencyjny mogą mieć wpływ na wycenę firmy.
 3. Na stronie konkurencyjność twojej branży i twój stanowisko spółki w jej obrębie może wpłynąć na jej wartość. Silny udział w rynku, unikalne produkty lub usługi oraz solidna reputacja marki mogą prowadzić do wyższych wycen.
 4. Na stronie kompetencje zespołu zarządzającego i talent Twoich pracowników odgrywają kluczową rolę w określaniu wartości Twojej firmy. Doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy przyczyniają się do wzrostu i sukcesu Twojej firmy, co przekłada się na wyższą wycenę.
 5. Firmy z wysoki potencjał wzrostu i zdolność do szybkiego skalowania często osiągają wyższe wyceny. Inwestorów przyciągają firmy, które potrafią wykorzystać szanse rynkowe i szybko rozwinąć swoją działalność.
 6. Własność cenną własność intelektualną lub zastrzeżoną technologię mogą znacząco zwiększyć wartość Twojej firmy. Patenty, znaki towarowe i prawa autorskie oraz inne wartości niematerialne i prawne mogą zapewnić przewagę konkurencyjną i chronić pozycję rynkową Twojej firmy.

Jak przygotować się do wyceny prywatnej firmy?

Uporządkowanie dokumentacji finansowej

Aby zapewnić dokładną wycenę, konieczne jest posiadanie dobrze zorganizowanej dokumentacji finansowej, w tym trzech sprawozdań finansowych:

 1. Rachunek zysków i strat: Wiele firm stosuje w swojej działalności metodę kasową, rozpoznając przychody w momencie zapłaty lub wystawienia faktury. Pamiętaj, aby uwzględnić wszelkie korekty EBITDA, takie jak wynagrodzenie właścicieli przekraczające stawki rynkowe lub rynkowy poziom czynszu za posiadane nieruchomości.
 2. Bilans: Choć warto analizować wszystkie elementy bilansu, inwestorzy i właściciele zazwyczaj patrzą na poziom gotówki i zadłużenia finansowego. Te dwie liczby wejdą do równania obliczającego wartość 100% udziałów w firmie.
 3. Rachunek przepływów pieniężnych: Wiele prywatnych spółek nie przygotowuje rachunków przepływów pieniężnych. Inwestorzy patrzą na rachunek przepływów pieniężnych, aby upewnić się, że zyski spółki zamieniają się w gotówkę.

Określenie kluczowych czynników kształtujących wartość

Identyfikacja kluczowych czynników wpływających na wartość jest niezbędna do przeprowadzenia wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), ponieważ pomaga skupić się na dokładnym prognozowaniu wskaźników, które mają największy wpływ na wycenę.

Zapewnienie dokładnych i aktualnych informacji

Utrzymanie dokładnych i aktualnych informacji finansowych jest kluczowe dla uzyskania wiarygodnej wyceny. Niedokładne lub nieaktualne dane mogą prowadzić do nieprawidłowych wniosków i błędnych decyzji biznesowych.

Wykorzystanie mnożników wyceny do wyceny spółki prywatnej

Wykorzystanie mnożników jest najczęściej stosowanym podejściem do wyceny spółek prywatnych ze względu na swoją prostotę i porównywalność. Metoda ta umożliwia inwestorom efektywną ocenę wartości spółki w stosunku do jej rówieśników, nawet przy ograniczonych danych finansowych.

Aby uzyskać głębsze zrozumienie tej powszechnej techniki wyceny, Przeczytaj nasz pełny artykułe na temat mnożników wyceny, który zawiera przewodnik krok po kroku dotyczący przeprowadzania wyceny.